Disclaimer voor Daankills.nl

Algemeen
Daan Walraven, hierna te noemen Daankills.nl, verleent u hierbij toegang tot Daankills.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, video’s, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Daankills.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze disclaimer is van toepassing om alle diensten van Daankills.nl en Mytimetoshine.nl.

Authenticiteit productreview
De producten waarvan een review verschijnt zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaring van de auteur. Deze producten zijn door Daankills.nl gekocht, maar kunnen ook vrijblijvend ter promotie opgestuurd zijn door bedrijven. Producten die ter review ontvangen worden hebben geen enkele invloed op de persoonlijke ervaring. Daankills.nl garandeert dan ook geen positieve reviews. Wanneer een artikel een product bevat dat ter review opgestuurd is, dan zal dit onder het artikel aangegeven worden.

Artikelen waarvoor Daankills.nl betaald krijgt om deze als content te plaatsen op zijn website, zijn te herkennen aan het label ‘advertorial’. Daankills.nl zal geen advertenties plaatsen waar hij niet volledig achter staat.

De artikelen die op Daankills.nl verschijnen zijn geschreven op persoonlijke titel en gebaseerd op de persoonlijke mening en visie van de auteur.

Beperkte aansprakelijkheid
Daankills.nl spant zich in om de inhoud van Daankills.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Daankills.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Daankills.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Daankills.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Daankills.nl opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Daankills.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daankills.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daankills.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tot slot
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.